Zakres usług

 • Drukuj

W zakresie usług Kancelarii mieszczą się zagadnienia związane z:

a) Prawem karnym:

 • wypełnianie funkcji obrońcy podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie oskarżonego podczas toczącego się postępowania - w sprawach o wszystkie przestępstwa (w tym karnoskarbowe) oraz w sprawach o wykroczenia;
 • wypełnianie funkcji obrońcy skazanego w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, obejmujących m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania karny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary, dozór elektroniczny, ułaskawienie, wyrok łączny;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych ( występujących także w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych) na całym etapie postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, jak również w postępowaniu sądowym;

W zakres usług wchodzi m.in.: udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, tj. zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, odpowiedzi na akt oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń w sprawach karnych, apelacji i kasacji, jak i pozostałych pism procesowych, a także reprezentowanie przed organami ścigania oraz przed Sądami.

b) Prawem administracyjnym:

 • udzielanie ustnych porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań od decyzji i skarg, opinii prawnych,
 • reprezentowanie przed organami administracji samorządowej, jak i publicznej,
 • reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;


c) Prawem cywilnym:

 • prawo rzeczowe (naruszenie własności, rozgraniczenie, posiadanie, uwłaszczenie, zasiedzenie, użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy),
 • prawo zobowiązań, w tym sprawy związane z dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. za śmierć osoby najbliższej, pogorszenie sytuacji życiowej, rozstrój zdrowia, odszkodowania z tytułu szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego, a także sprawy związane z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczyciela,
 • prawo spadkowe  obejmujące sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym, jak i  ustawowym, zachowkiem, wydziedziczeniem, niegodnością dziedziczenia, przyjęciem i odrzuceniem spadku, a także sprawy działowe: o dział spadku i podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa.

W zakres usług wchodzi m.in.: udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzenie pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, apelacji oraz umów cywilnoprawnych, jak i pozostałych pism procesowych, a także reprezentowanie przed Sądami.

d) Prawem rodzinnym i opiekuńczym:

 • sprawy o rozwód, separację,
 • sprawy o alimenty, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz roszczenia z tym związane, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, o przysposobienie,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, tj. pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, a także o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka, m.in. o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzania pism procesowych, w tym pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków, apelacji, a także reprezentowanie przed wszystkimi Sądami.

e) Prawem pracy:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz treści stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy, a także o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • sprawy związane ze stosowaniem kar porządkowych,
 • sprawy związane w wydaniem świadectwa pracy, w tym o sprostowanie świadectwa pracy,
 • dochodzenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pracę w godzinach nadliczbowych i w dni świąteczne,
 • sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, jak i z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sprawy o mobbing

W zakres usług wchodzi m.in. udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, w tym odwołań, pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, a także reprezentacja przed Sądem Pracy.

f) Prawem gospodarczym:

 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, świadczona zarówno dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, jak i dla spółek prawa handlowego.